info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný poriadok

Článok 1
Základné ustanovenia

 • Mestská knižnica v Ružomberku (ďalej len „knižnica“) je právnická osoba zriadená Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku. Je univerzálnou verejnou knižnicou mesta.
 • Hlavným poslaním knižnice je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch nosičov a poskytovať knižnično – informačné služby. Vo svojej územnej pôsobnosti napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 • Zariadenie knižnice a knižničný fond (ďalej len „dokumenty“) sú majetkom mesta Ružomberok. Každý používateľ je povinný ho chrániť a nepoškodzovať.
 • Tento poriadok upravuje podmienky využívania služieb knižnice a vymedzuje práva a povinnosti jej používateľov. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice.

Článok 2
Úlohy knižnice

 • Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na princípe rovnosti všetkých používateľov prostredníctvom
  • vlastných dokumentov: knihy, periodiká (noviny a časopisy), zvukové dokumenty, videokazety, kompaktné disky, katalógy, kartotéky, bibliografie, regionálne dokumenty, materiály vydané knižnicou, elektronické informačné zdroje
  • vonkajších informačných zdrojov: databázy a knižničné fondy, ktoré sa nachádzajú mimo knižnice.

Článok 3
Služby knižnice

 • Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR, Manifestom o verejných knižniciach a Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č.27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
 • Základné knižnično – informačné služby, ktoré poskytuje knižnica bezplatne sú: prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne faktografické a bibliografické informácie, vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom
 • Špeciálne knižnično – informačné služby, ktoré poskytuje knižnica za poplatky sú: písomné bibliografické informácie, rešerše, medziknižničná výpožičná služba, rezervácia dokumentu, zhotovovanie rozmnoženín textov, tlač dokumentov.
 • Z hľadiska potrieb jednotlivých čitateľov si knižnica vyhradzuje právo upraviť počet vypožičiavaných dokumentov a ich výpožičnú dobu.
 • Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Článok 4
Registrácia používateľov – členstvo v knižnici

 • Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (osoba, inštitúcia). Knižnica rozlišuje
  • registrovaných používateľov
   - tých, ktorí zaplatili registračný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov.
  • ostatných používateľov (neregistrovaných)
   - jednorazových návštevníkov, za účelom prezenčného využívania dokumentov a uspokojenia informačných potrieb, po zaplatení manipulačného poplatku. 
   - návštevníkov kolektívnych podujatí
  Registrovaným používateľom sa môže stať
  • Každý občan SR splnením podmienok rozvedených v tomto článku: deťom a mládeži do 15 rokov (respektíve do vydania občianskeho preukazu) potvrdí zákonný zástupca súhlas s členstvom v knižnici podpisom prihlášky.
  • Občan iného štátu, ktorý má doklad o trvalom alebo dočasnom pobyte v SR. Na základe cestovného pasu je používateľ oprávnený využívať dokumenty knižnice len prezenčne, výnimku môže povoliť riaditeľ knižnice.
 • Registrácia používateľov sa uskutočňuje na niektorom oddelení alebo pobočke knižnice po predložení platného občianskeho preukazu. Vyplnením a podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia tohto poriadku a zároveň vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice, v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov. U detí do 16 rokov veku podpisom prihlášky preberá na seba záväzkovoprávnu zodpovednosť ich zákonný zástupca.
 • Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského preukazu, ktorého platnosť sa po dvanástich mesiacoch obnovuje.
 • Za registráciu a za obnovenie členstva je používateľ povinný zaplatiť príslušné poplatky podľa aktuálneho Cenníka poplatkov.
 • Preukaz používateľa nie je prenosný na inú osobu. Zamestnanci knižnice majú právo kedykoľvek vyžiadať doklad totožnosti používateľa na overenie predloženého čitateľského preukazu a majú právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.
 • Stratu preukazu alebo jeho poškodenie je používateľ povinný neodkladne ohlásiť pri niektorom obslužnom pulte. Za vydanie nového preukazu zaplatí podľa aktuálneho cenníka. Povinný je do 15 dní ohlásiť a preukázať knižnici každú zmenu, ku ktorej dôjde po poslednej registrácii (priezvisko, bydlisko, škola, vydanie nového preukazu totožnosti...). Ak knižnica musí zisťovať zmenené údaje sama, používateľ jej uhradí vzniknuté náklady.
 • Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
  • neobnovením členstva
  • zrušením členstva pre hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku.
  Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

Článok 5
Sieť knižničných a informačných služieb

 • Priestory knižnice určené pre používateľov sú prístupné v oddeleniach centrálnej knižnice i v pobočkách v tomto čase:

  Centrálna budova:
  Podhora 33
  tel. kontakt: beletria 044/4322005, náučné  0917 714 060
  mail:  info@kniznicark.sk

  Oddelenie náučnej literatúry:  pondelok – piatok, 8.00 – 17.00 hod
  Oddelenie beletrie pre dospelých: pondelok – piatok, 8.00 – 17.00 hod.
  Oddelenie pre deti a mládež: pondelok – piatok, 8.00 – 17.00 hod 

  Pobočka SNP Bystrická 2, tel kontakt: 044/4353170, streda, štvrtok, piatok, 9.00 – 17.00 hod.
  Pobočka ZŠ Černová, ul. Černovských martýrov 29): pondelok, 12.15 – 16.00 hod.
  Pobočka ZŠ Sládkovičova: utorok,  8.00 - 16.00 hod. 
  Pobočka  KD Biely Potok: streda, 12.00 – 16.00 hod.

  Výpožičné hodiny sú zverejnené v centrálnej budove a pobočkách knižnice. Knižnica si vyhradzuje právo upraviť výpožičné hodiny spravidla počas prázdnin a sviatkov.

Článok 6
Práva a povinnosti používateľov

 • Používatelia knižnice sú povinní riadiť sa týmto poriadkom a zachovávať pokyny zamestnancov knižnice. Musia sa podrobiť opatreniam, potrebným na zabezpečenie poriadku, ochrany ľudí a majetku knižnice.
 • Používatelia sú povinní v priestoroch knižnice a v priestoroch voľne dostupných verejnosti zachovávať poriadok, ticho a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať inventár ani technické zariadenia.
 • Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.
 • Osobitne je zakázané v knižnici fajčiť, vnášať bicykle, vodiť psov, vstupovať na kolieskových korčuliach, konzumovať potraviny a alkohol, používať mobilné telefóny, vykonávať podomový predaj tovaru. Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok.
 • Ak používateľ porušuje ustanovenie tohto poriadku, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva navštevovať knižnicu.
 • Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa dokumenty nepožičiavajú počas trvania karantény.
 • Návrhy, pripomienky a podnety, týkajúce sa činnosti knižnice, môžu používatelia a návštevníci konzultovať s pracovníkmi knižnice a s riaditeľkou knižnice. Sťažnosti sa podávajú v zmysle zákona 152/1998 Z. z.

 

Výpožičný poriadok

Článok 1
Zásady a podmienky požičiavania knižničných jednotiek

 • Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení občianskeho zákonníka: §659 a nasl. – zmluva o výpožičke, §663 a nasl. – nájomná zmluva , §421 a nasl. – zodpovednosť za škodu, §544 a nasl. – zmluvná pokuta, §546 a §547 o ručení.
 • O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade s jej poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu. Deťom a mládeži do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne iba z oddelenia pre deti a mládež, inak len s písomným súhlasom rodiča.
 • Knižničné dokumenty sa požičiavajú:
  prezenčne - počas výpožičného času v priestoroch knižnice
  absenčne - mimo priestorov knižnice.
 • Registrovaní používatelia po predložení vlastného čitateľského preukazu sú oprávnení využívať služby len v tých pobočkách, kde boli zaregistrovaní.
 • Knižnica si vyhradzuje právo upraviť počet vypožičiavaných dokumentov a ich výpožičnú dobu. Dospelý používateľ si môže absenčne vypožičať naraz najviac 10 knižných dokumentov, u detských používateľov je to 5 knižničných dokumentov. Toto pravidlo môže upraviť poverený zamestnanec knižnice, podľa aktuálnych potrieb ďalších čitateľov.
 • Absenčne sa nepožičiavajú dokumenty príručnej knižnice, zvukové a audiovizuálne dokumenty, CD ROM, čiastky Zbierky zákonov SR a výberovo ďalšie dokumenty, ktoré treba osobitne ochraňovať. Výnimky povoľuje poverený zamestnanec knižnice. Ak úhrnná hodnota vypožičaných dokumentov prevyšuje 20,- EUR, môže zamestnanec knižnice požadovať preukázanie dokladu totožnosti.

Článok 2
Výpožičná lehota

 • Základná výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:
  • knihy – 1 mesiac
  • periodiká – 1 týždeň
 • Stanovenú výpožičnú lehotu kníh si môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, avšak najdlhšie na 3 mesiace, ak ich už nežiada ďalší používateľ. V odôvodnených prípadoch môže o výnimke rozhodnúť riaditeľ knižnice. V prípade potreby na základe rozhodnutia povereného zamestnanca môže knižnica lehotu výpožičky skrátiť, pričom používateľ je o tejto skutočnosti vopred informovaný.
 • Výpožičná lehota periodík sa nepredlžuje.

Článok 3
Poškodenie a straty dokumentov

 • Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty a nesmie ich požičať ďalším osobám. Je povinný ich vrátiť v takom stave, v akom ich prevzal.
  Nesmie ich poškodzovať, ani vpisovať poznámky.
 • Pri vypožičiavaní si používateľ všetky dokumenty prezrie a prípadné nedostatky nahlási. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené škody a je povinný ich knižnici nahradiť.
 • Používateľ je povinný neodkladne oznámiť knižnici ním spôsobené poškodenie alebo stratu dokumentu. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil niektorým z týchto spôsobov:
  • iným exemplárom toho istého titulu
  • fotokópiou strateného alebo znehodnoteného dokumentu
  • iným rovnocenným titulom po predchádzajúcom súhlase riaditeľa knižnice
  • poskytnutím finančnej náhrady za stratený dokument. O výške náhrady rozhoduje riaditeľ knižnice.

Článok 4
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby

 • Základné knižnično-informačné služby poskytuje knižnica bezplatne .
 • Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
 • Špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje knižnica bezplatne:
  • Zabezpečovanie prístupu k externým elektronickým zdrojom
   Pravidlá pre používanie služieb verejných internetových staníc sú uvedené v Prílohe č.3 Knižničného a výpožičného poriadku.
  • Sprístupňovanie databáz na CD-ROM
 • Špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje knižnica za úhradu:
  • Medziknižničná výpožičná služba 
   Ak požívateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvo MVS. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného Cenníka.
 • Vyhotovenie reprografických kópií časti knižničných dokumentov na študijné alebo vedecké účely
  Knižnica môže zhotovovať kópie len z fondov knižnice. Za vyhotovenie kópie zaplatí používateľ poplatok v zmysle platného Cenníka.
 • Zostavovanie rešerší:  Za zostavenie resp. sprostredkovanie rešerše vyberá knižnica poplatok v zmysle platného Cenníka.
 • Poplatky za špeciálne služby sú splatné ihneď pri objednávke služby.

 

 

Príl. č. 1 - Pravidlá používania verejných internetových staníc 

Príl. č. 2 - Zásady služieb v čitárni

Príl. č. 3 - Zásady služieb na  multimediálnom oddelení

Príl. č. 4 - Cenník poskytovaných služieb

Príl. č. 5 - Zásady používania biblioboxu

Príl. č. 6 - Zásady pri poskytovaní medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)

 

 

V Ružomberku, 1.1.2017

 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 6812 ľudí.

Najbližšie podujatia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..